Skupina pro výzkum náboženství Asie

Skupina pro výzkum náboženství Asie

Koordinátor: Marek Zemánek

Skupina si klade za cíl propojit studium náboženství Dálného východu, Indie, Tibetu a jihovýchodní Asie a realizovat tak potenciál Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a obecně bohaté tradice asijských studií v českých zemích. Badatelský tým složený z akademických pracovníků, doktorandů, a případně též studentů magisterského studia, propojí studium náboženství daných areálů s přístupy religionistickými, sociologickými a antropologickými, a bude se věnovat otázkám a problémům, které jsou pro uvedené oblasti společné.

Náboženství je jedním z klíčových aspektů kultur Asie a nutnost studovat je ve vzájemném kontextu je nasnadě. Řada náboženských tradic sdílí společné kořeny (např. buddhismus a hinduismus) či navzájem se ovlivňovala staletími koexistence (konfucianismus, taoismus a buddhismus na Dálném východě nebo buddhismus a hinduismus v Indii a jihovýchodní Asii). Všechny náboženské systémy se taktéž musely vyrovnat s modernitou a vlivem Západu.

Společné bádání nad zásadními tématy nám umožní hlubší porozumění vztahů mezi jednotlivými náboženskými tradicemi, vztahům mezi náboženstvím a státem, nahlédnutí strategií při vytváření vlastních identit a v neposlední řadě též interakci mezi Východem a Západem v kontextu náboženství a spirituality

Výstupem činnosti skupiny bude kromě pořádání workshopů a seminářů a publikační činnosti též aplikace poznatků do výuky,

Řešená témata:

Proudy a protiproudy

Cílem tohoto výzkumu je hledání vztahů mezi jednotlivými náboženskými systémy. Společné studium různých náboženských tradic nám umožní nahlédnout, jak se ovlivňovaly, jak se sdílely klíčové koncepty a praktiky.

Identita a tradice

Hledání vlastní identity a kontinuální vytváření „původních“ tradic je jev společný všem náboženským tradicím Asie. Studium konkrétních příkladů nám umožní nacházet paralely a formulovat obecné závěry v kontextu recentního diskursu v rámci „invented traditions“.

Náboženství, politika a konflikt

V rámci této sekce se budeme věnovat vztahu mezi náboženstvím a státem, roli náboženství v lokální i globální politice a roli náboženských tradic v konfliktech. Přesto, že se jednotlivé tradice vyvíjely v odlišných politických milieux, vždy se nějakým způsobem musely vyrovnávat se státní mocí. Tento vztah je neméně důležitý i v současnosti. Studium těchto vztahů v rámci skupiny nám umožní nahlédnout mechanismy fungování a vzájemnou provázanost těchto dvou fenoménů.

Asijská náboženství ve světě, Evropě a ČR

Náboženské fenomény asijské provenience jsou dnes již nedílnou součástí náboženského trhu na Západě. Kromě již etablovaných populárních forem náboženských tradic (zenový buddhismus, jóga, tibetský buddhismus) na Západ, včetně ČR, pronikají nové formy spirituality a nové tradice (nová náboženská hnutí z Koreje, humanistický buddhismus z Tchaj-wanu). V rámci této sekce se budeme věnovat nejen popisu těchto fenoménů, ale i snaze porozumět mechanismům misijních aktivit a v neposlední řadě i vztahům různými novými náboženstvími napříč Asií.

Partneři

Centre for the Study of Religion and Culture in Asia, University of Groenigen    

Department of Culture Studies and Oriental Languages, University of Oslo

Skrýt postranní panel