PROGRES

Místa střetávání: Strategické regiony mezi Evropou, Severní Afrikou a Asií (Q13)

Návrh struktury programů PROGRES byl vytvořen na základě průběžně nastavované koncepce podpory vědecké činnosti na FF UK, která byla rozvrhnuta ve Strategickém plánu FF UK (2015) a zobrazila se i v Dlouhodobém záměru FF UK na roky 2016—2020.

V souladu s ní pokrývá navrhovaná struktura programů jednak širokou tematickou škálu oborů a výzkumných oblastí pěstovaných na FF UK, zároveň je koncipována tak, aby přispívala k rozvoji výzkumu, který má charakter či potenciál „excelence“ a synergických efektů. Zohledněny byly také inovativní a často „rizikové“ mezioborové spolupráce, jak v rámci FF UK, tak celé univerzity.

Rozvržení programů navazuje tematicky na dosavadních 8 programů PRVOUK, které byly na FF UK řešeny, s tím, že se jejich obsah či zaměření upravuje v souladu s nejnovějšími trendy ve výzkumu a při zohlednění úspěchů a naopak slabších míst dosavadního bádání. S ohledem na to byl k dosavadním programům přidán ještě jeden mezioborový výzkum. Všechny programy jsou zajištěny špičkovými pracovníky v daných oblastech.

#filozofie #náboženství #dějiny #archeologie #antropologie #etnologie #politologie #politické vědy #jazykověda #písemnictví #mas-media #audiovize

Kompletní dokumentace programu k dispozici zde.

Anotace

Navrhovaný program Místa střetávání: Strategické regiony mezi Evropou, severní Afrikou a Asií navazuje na obecně formulovaný program P-08 Orientalistika a odráží se od něj směrem k tematicky více vyhraněným oblastem výzkumu. Využívá synergie dané přítomností akreditovaných oborů zahrnujících studium celé studované oblasti od východní a jihovýchodní Evropy až po Dálný východ v míře, jaká nemá v ČR obdoby.

Projekt vychází z dynamiky vztahů v současném světě, již charakterizuje změna poměru sil mezi tradičními centry a periferiemi. Tyto vztahy nesleduje z globální perspektivy, jak je běžné, ale zaměřuje se na dialog mezi konkrétními aktéry, respektive asymetričnost tohoto dialogu nebo jeho případnou absenci. Nemá jedno geografické zaměření, protože místa střetávání (ve smyslu setkávání odlišného) a potenciálních konfliktů mohou být různá, dokonce i zcela virtuální (sociální sítě), takže zahrnuje „strategické oblasti“ (severní Afrika a Blízký východ, Čína, Indie, centrální a jihovýchodní Asie, východní a jihovýchodní Evropa), ale i soužití různých kultur (majorit a minorit) v Evropě a vzájemné pohledy mimoevropských společností (např. Japonsko-Čína, Čína-Tibet, Izrael-Palestina).

Společným cílem projektu je pomoci pochopit společnosti (civilizace, komunity, menšiny), které se od „nás“ odlišují, i to, jak nás (i sebe navzájem) tyto společností vidí, ať již v historických a současných vztazích, komunikaci, umělecké představivosti nebo – v případě změn místa – v procesu migrace, včetně současného přílivu uprchlíků do Evropy. Projekt zároveň sleduje limity porozumění a neúspěchy v dialogu, včetně jejich příčin a příkladů řešení vzniklých konfliktů. Přitom přispívá i k pochopení naší vlastní identity a jejích nově se tvořících paradigmat, ať už české nebo „evropské“, a tolik diskutovaných „hodnot“, na nichž je – nebo sama sebe vidí, že je – založena.

Program sleduje tři základní osy, jež charakterizují základní mody deskriptivního a analyticky-porozumivého vztahování se ke kulturám relevantních regionů:

1. Porozumění „jinému“ změnou perspektivy
Přijetí perspektivy „druhého“, zaujetí pohledu „zevnitř“, je jedním z předpokladů rozbití předsudků, zkreslujících a odcizujících hodnotících postojů k jiné kultuře. Tématem je i analýza problému sebeidentifikace ve vztahu k širším rámcům.

2. Překračování hranic: kultury v kontaktu
Druhá rovina výzkumu se soustřeďuje na lidi a kultury v jejich pohybu, bere v úvahu mezikulturní kontakt a také migrace idejí. Opuštění původního habitatu nutí jedince či skupiny k přehodnocování jejich původní identity. Mezi nově se ustavujícími komunitami a jejich novým prostředím probíhají komplikované negociace.

3. Konstrukce hranic: strategie a místa
Program usiluje o postižení možností koexistence kultur studiem „jiného“ o sobě (osa 1), analyzuje způsoby negociace, jež umožňovaly a umožňují koexistenci kultur, aniž by se a priori předjímal její charakter a odhaluje důvody vzájemných neporozumění (osa 2). Třetí osa zkoumá případy zhacené komunikace a neúspěšného řešení tenzí, vyúsťující v konflikt.

Rada programu

 • Doc. Daniel Berounský (koordinátor, e-mail)
 • Doc. Hanuš Nykl
 • Doc. Marek Jakoubek
 • Prof. Olga Lomová
 • Doc. Jitka Malečková
 • Doc. Pavel Sládek

Další klíčoví účastníci programu

 • Dr. Jiří Hudeček
 • Doc. Miriam Löwensteinová
 • Doc. Jan Sýkora
 • Doc. PhDr. Daniel Boušek
 • Prof. PhDr. Eduard Gombár
 • Dr. Pavel Ťupek
 • Dr. Josef Ženka
 • Dr. Milan Žonca
 • Dr. Michaela Budiman
 • Dr. Martin Hříbek
 • Dr. Veronika Kapišovská
 • Dr. Alena Oberfalzerová
 • Dr. Zuzana Vokurková
 • Dr. Veronika Zikmundová
 • Dr. Hanuš Nykl
 • Dr. Marek Příhoda
 • Dr. Pavel Štol
 • Dr. Stanislav Tumis
 • Prof. Hana Gladková
 • Doc. Alenka Jensterle-Doležalová
 • Dr. Petr Janeček
 • Dr. Petra Lupták Burzová
 • Dr. Barbora Půtová
 • Dr. Karel Šima
 • Dr. Pavel Barša
 • Dr. Ondřej Slačálek
 • Dr. Helena Sadílková
Skrýt postranní panel