European Area Studies Networking Workshop Paříž, INALCO, 23.10. 2020

Druhý workshop evropské sítě „interdisciplinárních areálových studií“, která vzniká z iniciativy Oxford School for Global and Area Studies a kde je FF UK prostřednictvím Institutu pro studium strategických regionů jedním ze zakládajících členů, se věnoval především otázkám inovace vzdělávacích programů magisterské a doktorské úrovně. Konal se virtuálně na půdě INALCO, tradičního centra francouzské orientalistiky, afrikanistiky a východoevropských studií.

Diskuze se týkala teoretických otázek i praktických zkušeností souvisejících s vytvářením a realizací nových typů areálových studií (area studies). V teoretické oblasti se diskutovalo o vymezení areálových studií s důrazem na jejich ukotvenost v jazyce a kultuře (ve francouzském prostředí jako aire culturelle) a bytostně induktivní přístup. V tomto smyslu jsou „areálová studia“, o nichž zde byla řeč, blízká „strategickým oborům“ na FF UK klasifikovaným jako „filologie“. Stejně jako „areálová studia“ v pojetí zúčastněných západoevropských univerzit, i naše „strategické obory“ zahrnují vedle klasických filologických témat – jazyka a literatury – i další tematické oblasti: historii v celé šíři různých témat, filosofii a náboženství a podle konkrétního personálního zabezpečení také umění, populární kulturu, politiku a ideologii atd.

Proti takto vymezeným areálovým studiím stojí sociálně vědní obory (disciplines), které k předmětu svého zájmu přistupují z perspektivy obecných teorií a typicky sem patří sociologie, antropologie, politologie, mezinárodní vztahy, ekonomie apod. V běžném akademickém provozu jsou induktivní a deduktivní vědy od sebe oddělené a nezřídka na sebe vzájemně pohlížejí s nedůvěrou. Projekt „interdisciplinárních areálových studií“ (na některých evropských institucích zapojených do projektu také označovaný jako „komparativní areálová studia“) hledá cestu jak sblížit areálový a disciplinární přístup, a to aniž by jeden převážil nad druhým.

Zástupce OSGA, pařížské INALCO a Freie Universität Berlin následně představili první kroky v praktické realizaci nových magisterských a doktorandských kurzů a programů, v nichž jsou obě perspektivy systémově propojovány. Jako inspirující pro FF UK se ukazuje zejména projekt transversálních kurzů realizovaných v sousedství tradičních areálových studií na INALCO.

Účastníci workshopu se shodli na uspořádání společné „zimní školy“ pro doktorandy na jaře 2021 v Berlíně a také na zahájení diskuze o společné práci na Oxford Handbook of Area Studies (pracovní název).