je volně kooperujícím týmem,složeným jak z pracovníků FF UK, tak z jiných akademických pracovišť v ČR. Jak z názvu vyplývá, jejím badatelským tématem jsou politické (ale též sociální a ekonomické) procesy ve světě, který sice byl Evropu v různých fázích svého vývoje de-formován, ale který má jiné vývojové trajektorie. Ještě donedávna se vývoj v této části světa považoval za cosi bezmála exotického, někdy i údajně neuchopitelného standardními metodami sociálních věd, anebo dokonce přímo „anomálního“. Avšak s ohledem na fakt, že naprostá většina obyvatel naší planety nežije v Evropě a z ní odvozených územích (Kanada, Austrálie, Nový Zéland, částečně USA), se domníváme, že anomálií je právě vývoj evropský. Místo potřeby vysvětlovat dění v Africe, na Blízkém východě, v Asii a Oceánii, a (částečně) v Latinské Americe jako situaci odchylek, specifik, dočasné zaostalosti, „cesty někam“ atd., se pokoušíme chápat tyto regiony jako entity, jejichž politická dynamika je „normální“ a „pochopitelná“.

Uvedené regiony se navíc díky své demografické váze, rostoucí ekonomické síle, ale také ekologickým problémům, chudobě a míře násilí, stávají stále více důležité nejenom z hlediska intelektuálního zájmu, ale též praktické politiky. Řada jevů, které se dnes objevují i v zemích severu, ať už je považujeme za pozitivní či negativní, se často dávno, či nedávno, vyskytla v zemích tzv. Jihu. Ať už jde o populismus, volebně legitimizované autokracie, politiku identity, separatismus či obecnou nejistotu ohledně vhodnosti daného politického zřízení. Duterte, Modi či Bolsonaro jsou politici zmiňovaní velmi často v souvislosti s aktéry z tzv. prvního světa. Chápat tak dění v širším světě znamená chápat sám sebe.

Konkrétně se skupina zaměřuje na níže uvedené okruhy témat:

Institucionální ne/fungování států a politických režimů

Transformace politických režimů: státní převraty, demokratizace, nové autoritářství

Politické strany a hnutí

Sociální hnutí a protesty

Vnitřní ozbrojené konflikty a násilí

Mezistátní napětí

Migrace

Náboženské a etnické identity 

Koordinátor skupiny:

PhDr. Radek Buben, Ph. D. (FF UK; Latinská Amerika; teoretické aspekty politických procesů)

Mgr. Tomáš Došek, Ph. D. (Pontificia Universidad Católica del Perú; Latinská Amerika, teoretické aspekty politických procesů)

Bc. Tereza Jermanová, M.A., Ph.D. (FF UK; Blízký východ, teoretické aspekty politických procesů)

Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D. (AV ČR, Asie)

Mgr. Karel Kouba, Ph. D. (UHK; Latinská Amerika, teoretické aspekty politických procesů)

Mgr. Vojtěch Šarše (FF UK, Afrika)