Historie ISSR

Institut pro studium strategických regionů se začal formovat na půdě Výzkumných center FF UK, osa „Areálová studia. (https://hrc.ff.cuni.cz/). Tato interdisciplinární platforma si klade za cíl podporovat výzkum propojující humanitní a sociální vědy zaměřený problémově se zvláštním zřetelem k regionům Blízkého východu a Afriky, jižní a Centrální Asie, jihovýchodní Asie a Dálného východu, Kavkazu a východní a jihovýchodní Evropy. Smyslem této mezioborové spolupráce je otevírat nové cesty poznání adekvátní pro pochopení současného světa. Metodologicky se Institut hlásí k současným trendům ve světové vědě, které směřují k přehodnocení kritického vztahu k filologickým oborům (v anglosaském světě obvykle označovaným jako „area studies“) a jednostrannému upřednostňování teoretických přístupů sociálních věd na úkor empirického poznání zprostředkovaného konkrétním jazykem a kulturou.

Institut realizuje svoji činnost prostřednictvím badatelských týmů, společných vědeckých projektů, seminářů pro doktorandy a magistry a aktivit směřujících k širší veřejnosti. Navazuje na mezinárodní spolupráci s podobně zaměřenými institucemi v Evropě (OxfordEEGA). Podporuje a zaštiťuje grantové žádosti o mezioborově koncipované projekty.

Institut byl oficiálně zřízen 16.5. 2016 opatřením rektora Univerzity Karlovy.